Kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2013

13:33 | 03/05/2013

 

KẾ HOẠCH

TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NĂM 2013

I. Mục đích, yêu cầu:

- Xác định thực trạng, khả năng dạy nghề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng phòng, khoa, bộ môn và đơn vị thuộc trường cũng như toàn trường;

- Tổng hợp những nội dung đã và đang thực hiện theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định trường Cao đẳng nghề với minh chứng cụ thể kèm theo;

- Cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường để đăng ký kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2013;

- Đánh giá các hoạt động của trường thông qua các minh chứng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Lao động - TBXH ban hành để chỉ ra mặt mạnh, mặt yếu để từ đó xây dựng kế hoạch và các biện pháp khắc phục nhằm đáp ứng mục tiêu dạy nghề đã đề ra.

II. Quy trình, phạm vi kiểm định và công cụ đánh giá:

- Thực hiện theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXHngày 29/12/2011 của Bộ Lao động-TBXH Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề;

- Sử dụng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường Cao đẳng nghề do Bộ Lao động-TB&XH ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/1/2008.Báo cáo tổng hợp minh chứng theo biểu mẫu quy định (theo mẫu phụ lục kèm theo).

III. Kế hoạch tổ chức kiểm định:

1. Thành phần Hội đồng tự kiểm định:

Hội đồng tự kiểm định được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghể Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh gồm có 11 thành viên (có danh sách kèm theo).

2. Danh sách các nhóm công tác chuyên trách:

(Có danh sách kèm theo)

3. Phân công thực hiện:

STT

Tiêu chí/Tiêu chuẩn

Đơn vị thực hiện

Thời gian thu thập thông tin và minh chứng

Ghi chú

1

TC2: Tổ chức và quản lý

 (5 tiêu chuẩn)

TC4: Giáo viên và cán bộ quản lý

 (8 tiêu chuẩn)

Nhóm 1

Từ 15/4 đến 11/6

Nhóm trưởng căn cứ vào hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề để phân công các thành viên.

2

TC1: Mục tiêu và nhiệm vụ

 (3 tiêu chuẩn).

TC3: Hoạt động dạy và học

 (8 tiêu chuẩn)

Nhóm 2

Từ 15/4 đến 11/6

3

TC5: Chương trình, giáo trình

(8 tiêu chuẩn)

Nhóm 3

Từ 15/4 đến 11/6

4

TC6: Thư viện  ( 3 tiêu chuẩn)

TC7: Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học. (7 tiêu chuẩn)

TC8: Quản lý tài chính

(5 tiêu chuẩn)

Nhóm 4

Từ 15/4 đến 11/6

5

TC9: Các dịch vụ cho người học nghề. (3 tiêu chuẩn)

Nhóm 5

Từ 15/4 đến 11/6

4. Kế hoạch thu thập thông tin:

Các nhóm chuyên trách được phân công xác định thông tin cần thu thập, lập kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng.Thời gian làm việc các ngày trong tuần (gồm cả thứ 7 và chủ nhật).

5. Thời gian thực hiện tự kiểm định:

Thời gian

Các hoạt động

Bộ phận thực hiện/tham dự

Tuần 1

(25/3 ÷ 29/3)

 

1. Phổ biến chủ trương triển khai tự kiểm định đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên (thông qua các khoa, phòng, tổ bộ môn).

Trưởng các phòng/khoa là thành viên Hội đồng

2. Tổ chức hướng dẫn triển khai tự kiểm định cho các thành viên của Hội đồng tự kiểm định và Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Bộ môn.

Chủ tịch Hội đồng

Tuần 2

(01/4 ÷ 5/4)

 

1. Chuẩn bị đề cương báo cáo tự kiểm định.

Thư ký HĐ/Ban thư ký

2. Triển khai kế hoạch công tác tự kiểm định cho các thành viên trong nhóm.

Các Thành viên hội đồng

Tuần 3

(08/4 ÷ 12/4)

Cho đến 11/6

 

1. Thu thập thông tin và minh chứng.

2. Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được.

3. Mô tả thông tin và minh chứng thu được.

4. Phân tích, lý giải các kết quả đạt được.

Các nhóm chuyên trách

Tuần 13 - 15

(17/6 ÷ 5/7)

 

1. Viết báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn.

2. Thu thập thông tin bổ sung.

Các nhóm chuyên trách

Tuần 16 - 17

(8/7 ÷ 19/7)

 

1. Dự thảo báo cáo tự kiểm định.

Thư ký HĐ/Ban thư ký

2. Kiểm tra lại các thông tin, minh chứng được sử dụng trong báo cáo.

Hội đồng

Tuần 18

(22/7 ÷ 26/7)

Gửi dự thảo báo cáo tự kiểm định cho các phòng, khoa, bộ môn thảo luận và góp ý (Có biên bản họp).

Thư ký hội đồng/Các Phòng - Khoa - Trung tâm

Tuần 19 - 20

(29/7 ÷ 09/8)

1. Họp Hội đồng để xử lý các ý kiến đóng góp.

Hội đồng

2. Hoàn thiện bản báo cáo tự kiểm định.

Thư ký hội đồng/ Ban thư ký

Tuần 21

(12/8 ÷ 16/8)

Công bố bản báo cáo tự kiểm định đã hoàn thiện

(trong nội bộ nhà trường)

Hội đồng

Tuần 22

(19/8 ÷ 23/8)

Nộp bản báo cáo tự kiểm định.

Thư ký hội đồng


(Định kỳ hàng tháng tại cuộc họp giao ban hoặc đột xuất Trưởng nhóm báo cáo tiến độ thực hiện cho BGH để theo dõi, kịp thời chỉ đạo)

IV. Tổ chức  thực hiện.

      Phòng Tài chính-Kế toán lập dự toán kinh phí văn phòng phẩm, kinh phí hỗ trợ thành viên Hội đồng và các nhóm chuyên trách trong công tác thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

      Trong quá trình thực hiện, các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn cùng hỗ trợ các nhóm trong việc thu thập minh chứng.

      Trên đây là Kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề. Ban giám hiệu yêu cầu các phòng, khoa/tổ bộ môn, trung tâm và các cá nhân liên quan căn cứ thực hiện./.

Bài viết liên quan